กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 11
วาระบริหารงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564
(เลือกตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2562)

ที่ปรึกษา

1.คณบดีคณะแพทยศาสตร์
2.ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์รุ่น 3
3.ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์รุ่น 4
4.รศ.นพ.สมชาย ทั้งไพศาลรุ่น 4
5.ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์รุ่น 5
6.นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐรุ่น 6
7.นพ.มรุต จิรเศษฐสิริรุ่น 7
8.ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์รุ่น 7
9.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุลรุ่น 10

คณะกรรมการ

1.นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะรุ่น 3นายกสมาคม
2.ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์/td>รุ่น 2บรรณาธิการ
3.ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์รุ่น 3กรรมการ
4.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรีรุ่น 7กรรมการ
5.รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโรรุ่น 12กรรมการ
6.ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์รุ่น 13เหรัญญิก
7.ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรืองรุ่น 14อุปนายก
8.นพ.ดรุณ สุนทราพรพลรุ่น 17อุปนายก
9.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศรุ่น 18กรรมการ
10.ผศ.พญ.นลินี โกวิทย์วนาวงษ์รุ่น 19ปฎิคม
11.ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัยรุ่น 19เลขาธิการ
12.นพ.ทัศนัย อชิรเสนารุ่น 29นายทะเบียน
13.พญ.เสาวภา ศรีใสรุ่น 32กรรมการ
14.นายกสโมสร นศพ.กรรมการ

ทำเนียบกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 9
วาระบริหารงาน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
(เลือกตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2560)

ที่ปรึกษา

1.คณบดีคณะแพทยศาสตร์
2.ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์รุ่น 3
3.นพ.นพพร ชื่นกลิ่นรุ่น 4
4.รศ.นพ.สมชาย ทั้งไพศาลรุ่น 4
5.ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์รุ่น 5
6.นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐรุ่น 6
7.นพ.มรุต จิรเศษฐสิริรุ่น 7
8.ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์รุ่น 7
9.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุลรุ่น 10

คณะกรรมการ

1.นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะรุ่น 3นายกสมาคม
2.ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์รุ่น 2บรรณาธิการ
3.ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์รุ่น 3กรรมการ
4.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรีรุ่น 7กรรมการ
5.ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์รุ่น 13เหรัญญิก
6.ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรืองรุ่น 14อุปนายก
7.นพ.ดรุณ สุนทราพรพลรุ่น 17อุปนายก
8.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศรุ่น 18กรรมการ
9.ผศ.พญ.นลินี โกวิทย์วนาวงษ์รุ่น 19ปฎิคม
10.ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัยรุ่น 19เลขาธิการ
11.ผศ.นพ.อรรถพล รัตนสุภารุ่น 19กรรมการ
12.นพ.ทัศนัย อชิรเสนารุ่น 29นายทะเบียน
13.พญ.เสาวภา ศรีใสรุ่น 32กรรมการ
14.นายกสโมสร นศพ.กรรมการ

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 10
วาระบริหารงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564
(เลือกตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2562)

ที่ปรึกษา

1.คณบดีคณะแพทยศาสตร์
2.ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์รุ่น 3
3.นพ.นพพร ชื่นกลิ่นรุ่น 4
4.รศ.นพ.สมชาย ทั้งไพศาลรุ่น 4
5.ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์รุ่น 5
6.นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐรุ่น 6
7.นพ.มรุต จิรเศษฐสิริรุ่น 7
8.ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์รุ่น 7
9.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุลรุ่น 10

คณะกรรมการ

1.นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะรุ่น 3นายกสมาคม
2.ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์รุ่น 2บรรณาธิการ
3.ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์รุ่น 3กรรมการ
4.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรีรุ่น 7กรรมการ
5.ผศ.นพ.อรรถพล รัตนสุภารุ่น 22กรรมการ
6.ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์รุ่น 13เหรัญญิก
7.ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรืองรุ่น 14อุปนายก
8.นพ.ดรุณ สุนทราพรพลรุ่น 17อุปนายก
9.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศรุ่น 18กรรมการ
10.ผศ.พญ.นลินี โกวิทย์วนาวงษ์รุ่น 19ปฎิคม
11.ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัยรุ่น 19เลขาธิการ
12.นพ.ทัศนัย อชิรเสนารุ่น 29นายทะเบียน
13.พญ.เสาวภา ศรีใสรุ่น 32กรรมการ
14.นายกสโมสร นศพ.กรรมการ