Alumni Consultation Webboard

สาขาที่ต้องการปรึกษาแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา
กุมารแพทย์
พญ.เกศินี จิรวงศ์พานิช
จักษุแพทย์
นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์
จิตแพทย์
นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
พยาธิแพทย์
นพ.วิธู พฤกษานุศักดิ์
แพทย์ผิวหนัง
นพ.สมศักดิ์ เสรีอภินันท์
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.
แพทย์โสต ศอ นาสิก
นพ.ประศาสน์ บุญญพิพัฒน์
แพทย์ออร์โธปิดิกส์
นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง
นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
รังสีแพทย์
นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ
วิสัญญีแพทย์
พญ.มลิวัลย์ ออฟูวงศ์
ศัลยแพทย์
นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ
สูตินรีแพทย์
นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง
นพ.สมชาย ทั้งไพศาล
อายุรแพทย์
นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์
นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์
สาขาอื่น ๆ