สำนักงานสมาคม

สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : (074)451531,  โทรสาร : 074-429893

E-mail : alumni@medicine.psu.ac.th

facebook : MedicineAlumniPSU เเละ หมอ ม.อ.