สิทธิประโยชน์/สวัสดิการศิษย์เก่า

 • photo , 612x889 pixel , 177,382 bytes.
 • photo , 606x771 pixel , 144,550 bytes.
 • photo , 2464x2641 pixel , 1,017,781 bytes.

สิทธิประโยชน์/สวัสดิการศิษย์เก่า

 1. ศิษย์เก่าทุกท่านที่จบการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.อ. จะเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 2. กระเช้าเยี่ยมไข้  เฉพาะตัวศิษย์เก่า  กรณีนอนรักษาตัวที่ รพ. ม.อ.

 3. เงินทำบุญหรือพวงหรีด  งานศพ  ศิษย์เก่าและญาติสายตรง

 4. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์สำหรับศิษย์เก่า ได้แก่ ฐานข้อมูลสวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based medicine)

 5. รพ.มอ. ได้เพิ่มสถานะ “ศิษย์เก่าแพทย์ มอ.” ในระบบเวชระเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการจากทาง รพ.

  • สิทธิจองห้องพิเศษสำรองเฉพาะตัวใน รพ.มอ.
  • สวัสดิการลดหย่อนส่วนเกินสิทธิค่าห้องพิเศษ  สำหรับศิษย์เก่าและญาติสายตรง ตามเอกสารเเนบ   (กรณีญาติสายตรงศิษย์เก่า  ต้องเเนบสำเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อยืนยันสถานะญาติสายตรง )